Informácie poskytované klientovi pred uzavretím zmluvy

Informácie poskytované klientovi pred uzavretím zmluvy

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ KLIENTOVI PRED UZAVRETÍM ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY
v zmysle Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Obchodné sídlo a právna forma samostatného finančného agenta:

G-synergy s.r.o., so sídlom Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, IČO 52 887 545, zapísaná v Obchodnom registri v Okresnom súde Bratisalva I, oddiel Sro, vl. č. 165932/B. Samostatný finančný agent je spoločnosťou s ručením obmedzeným.
2. Informácia o zozname  v príslušnom podregistri podľa ustanovenia § 13 zákona č. 186/2009, Z. z. zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene doplnení niektorých zákonov:

G-synergy s.r.o. je samostatný finančný agent, riadne zapísaný v registri Národnej banky Slovenska pod registračným číslom 252316. Je oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie v sektoroch prijímanie vkladov, poistenie a zaistenie, kapitálový trh, doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie. G-synergy s.r.o., ako samostatný finančný agent, vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, ktorí sú zapísaní Národnou bankou Slovenska v zozname podriadených finančných agentov, v príslušnom podregistri pre jednotlivé sektory s priradeným registračným číslom. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy o  obchodnej spolupráci s G-synergy s.r.o., v tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom.

Zápis samostatného finančného agenta, alebo podriadeného finančného agenta v registri Národnej banky Slovenska je možné overiť na webovom sídle www.nbs.sk v registri Finančné sprostredkovanie a poradenstvo. Samostatní finanční agenti a ich podriadení finanční agenti sú externou sprostredkovateľskou sieťou. Internú sprostredkovateľskú tvoria viazaní finanční agenti finančnej inštitúcie. V sektore kapitálového trhu popri vyššie uvedených kategóriách existujú aj viazaní investiční agenti.

3.Informácia o vykonávaní finančného sprostredkovania:

G-synergy, s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, pričom tieto zmluvy nemajú výhradnú povahu. G-synergy s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie s finančnými inštitúciami, ako je ČSOB Poisťovňa, a.s., Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Generali Poisťovňa, a.s., Wustenrot Poisťovňa, a.s., Youplus Insurance International AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu, KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s..

4. Informácia ku kvalifikovanej účasti finančného agenta na základnom imaní alebo hlasovacích právach osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie:

G-synergy s.r.o. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania. G-synergy s.r.o. nemá vedomosť o tom, že by jeho podriadený finančný agent mal kvalifikovanú účasť na základnom imaní, alebo na hlasovacích právach finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o vykonávaní finančného sprostredkovania.

5.Informácia ku kvalifikovanej účasti osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo hlasovacích právach finančného agenta:

Finančná inštitúcia, ani osoby ovládajúce túto finančnú inštitúciu, s ktorou má G-synergy s.r.o. uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní, ani na hlasovacích právach G-synergy s.r.o. G-synergy s.r.o nemá vedomosť o tom, že by finančná inštitúcia, alebo osoby ovládajúce túto finančnú inštitúciu, mali kvalifikovanú účasť na základnom imaní, alebo na hlasovacích právach jeho podriadeného finančného agenta, ak je právnickou osobou.

6. Informácia o kategorizácii klienta:

6.1 Neprofesionálny klient je fyzická osoba, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.

6.2 Profesionálny klient je každý klient, ktorý nie je neprofesionálny. Profesionálny klient je na základe písomného vyhlásenia oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom.

6.3 Potenciálny klient je fyzická osoba, ktorej bola predložená ponuka na účely poskytovania finančného sprostredkovania.

7. Informácia o postupe pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania:

7.1 Klient je oprávnený podať ústne alebo písomne sťažnosť na výkon finančného sprostredkovania podriadeným finančným agentom v sídle G-synergy s.r.o., resp. adresovať písomnú sťažnosť na adresu sídla G-synergy s.r.o..

7.2 G-synergy s.r.o.je povinná vybaviť sťažnosť do 30 dní, odo dňa jej doručenia a v tejto lehote je povinná písomne upovedomiť klienta o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti. V odôvodnených prípadoch môže lehotu predĺžiť najviac na 60 dní, odo dňa doručenia sťažnosti, pričom sťažovateľovi musí oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. G-synergy s.r.o. má vypracovaný Vnútorný akt riadenia, ktorý určuje dodržiavanie prehľadných pracovných postupov v evidencii prijatých sťažností potenciálnych klientov a klientov na činnosť PFA, podľa ktorého  vedie záznamy o ich prešetrovaní, o prijatých opatreniach na ich vybavenie.

8.Informácia o osobitných predpisoch, ktoré upravujú mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania:

»mimosúdne spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov pre všeobecným, štátnym súdom sa riadia zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, alebo pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom  podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, t. j. spotrebiteľská arbitráž.

»Spotrebiteľský rozhodcovský súd je súkromnoprávnou inštitúciou, nie štátnou, výsledok konania pred ním má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie nie je spoplatnené pre spotrebiteľa. » Od 1. 7. 2016 je na Slovensku zriadených 8 spotrebiteľských rozhodcovských súdov.

»Ďalším spôsobom riešenia vzniknutých sporov je mediácia, upravená v zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Mediátor nemá právomoc rozhodnúť spor. Môže sa iba pokúsiť o uzatvorenie dohody. Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, musí mať písomnú formu.

»Vzniknutý spor môžete riešiť v zmysle zákona. č. 244/2002 Z.  zákona o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Pri riešení sporu touto formou, vznikne medzi zmluvnými stranami Rozhodcovská zmluva ako dohoda o tom, že všetky, alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli, alebo vzniknú sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy, alebo formu rozhodcovskej doložky ku zmluve.

9.Informácia o výške poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou:

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, s ktorými musí klient rátať, je uvedená v Zápise zo stretnutia s klientom, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je táto príloha s informáciami.

10.Informácia o nákladoch na finančné sprostredkovanie:

10.1 Podriadený finančný agent môže v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od klienta len také peňažné plnenie, alebo také nepeňažné plnenie, o ktorého existencii, podmienkach prijatia a výške bol klient pred vykonávaním finančného sprostredkovania informovaný. V súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nesmie finančný agent poskytovať klientovi, alebo potenciálnemu klientovi žiadne výhody finančnej povahy, hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Za takéto výhody sa nepovažuje poskytnutie drobných reklamných predmetov.

10,2 Podriadený finančný agent pred vykonávaním finančného sprostredkovania informujeme klienta, na základe jeho žiadosti, jednoznačne, presným a zrozumiteľným spôsobom o existencii akéhokoľvek peňažného plnenia, alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma podriadený finančný agent za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient.

10.3 Samostatnému finančnému agentovi plynie v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania od finančnej inštitúcie peňažné alebo nepeňažné plnenie. Podriadenému finančnému agentovi je vyplácaná odmena za finančné sprostredkovanie samostatným finančným agentom vo forme peňažného plnenia v súlade s platnými podmienkami odmeňovania podľa Sadzobníka odmien G-synergy s.r.o. Výška peňažného plnenia závisí od charakteru finančného produktu, výšky platieb klienta za finančný produkt, prípadne aj od doby platenia klienta za finančný produkt. .

11. Informácia o spracovaní osobných údajov potenciálneho klienta/klienta podľa ustanovenia §10 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov:

11.1 Osobné údaje klienta je finančný agent oprávnený získavať na základe oprávnenia získavať osobné údaje ako aj iné informácie od klienta a od zástupcu klienta na základe ustanovenia § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak klient v zmysle ustanovenia § 31 ods. 7, hore uvedeného zákona, neposkytne podriadenému finančnému agentovi osobné údaje v rozsahu, v akom o ne podriadený finančný agent požiadal klienta, finančné sprostredkovanie nebude klientovi poskytnuté.

11.2 Nad rámec tohto splnomocnenia je finančný agent oprávnený spracovávať osobné údaje klienta, na základe súhlasu klienta, na účel opätovného predkladania návrhov na vytvorenie a udržiavanie vhodnej skladby finančných produktov pre klienta, resp. na účel oslovenia s ponukou nadobudnutia finančných produktov aj v budúcnosti. Ak na tento účel klient súhlas neposkytne, nebude to mať vplyv na poskytovanie finančného sprostredkovania.

11.3 Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta, alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností podriadeného  finančného agenta podľa zákona č. 186/2009, alebo osobitných predpisov, je samostatný finančný agent, ako aj podriadený finančný agent oprávnený získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje klienta v rozsahu podľa § 31 ods. 1 zákona č. 186/2009 a získavať osobné údaje klienta, alebo zástupcu klienta kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

Osobné údaje je samostatný finančný agent, ako aj podriadený finančný agent oprávnený sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch, ustanovených týmto zákonom, alebo osobitným predpisom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu podľa zákona 186/2009 a osobitných predpisov, ako je napríklad zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov, účinných od 1.2.2017. Osobné údaje klienta získané na základe zákona č. 186/2009 je samostatný finančný agent oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať len osobám a orgánom, ktorým majú povinnosť poskytovať informácie chránené podľa osobitných predpisov. Získané osobné údaje klienta nebudú zverejnené. Získané osobné údaje klienta nebudú prenesené do tretích krajín.

11.4 Osobné údaje spracovávané na základe súhlasu klienta budú sprístupnené len subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. Nepredpokladá sa poskytnutie osobných údajov tretím stranám. Ani osobné údaje klienta spracovávané na základe súhlasu nebudú zverejnené a nebudú ani cezhranične prenášané.

11.5 Klient má právo na základe písomnej žiadosti doručenej G-synergy s.r.o. vyžadovať najmä:

a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme, b) informácie o zdroji, z ktorého boli získané osobné údaje na spracovanie, c) odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, d) opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, e) likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovávania, f) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovávania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov. Klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely, ako sú uvedené zákone č. 186/2009, alebo na základe udeleného súhlasu. Klient má právo pri podozrení, že jeho osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak klient nežije, jeho práva podľa zákona o ochrane osobných údajov ,môže uplatniť blízka osoba. Ostatné práva klienta sú uvedené v §20 zákona č. 122/2013, zákona o ochrane osobných údajov.
11.6 Klient má právo požiadať o preukázanie totožnosti podriadeného finančného agenta, ktorý koná v mene G-synergy s.r.o. a získava jeho osobné údaje.

11.7 Prevádzkovateľom informačného systému SynergIS, v ktorom sa spracovávajú osobné údaje klienta, je samostatný finančný agent, so sídlom G-synergy s.r.o.. Komunikácia s užívateľom je chránená šifrovacím protokolom SSL (AES – 256) s overeným certifikátom. Vstup do interných informačných systémov autorizuje systém SSO pomocou jednorázových a len k tomu účelu vytvorených hesiel.

Sprostredkovateľom informačného systému je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve podľa § 8 a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Používateľmi informačného systému sú oprávnené osoby, ktoré sú oprávnené pracovať s informačným systémom.

Sú to podriadení finanční agenti, ktorí spolupracujú so spoločnosťou G-synergy s.r.o. na základe Zmluvy o obchodnej spolupráci v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 186/2009, ako podnikatelia.

12. Informácia o zodpovednosti za škody vzniknuté klientovi pri vykonávaní finančného sprostredkovania:

Finančný agent je zodpovedný za škodu spôsobenú pri výkone finančného sprostredkovania.

G-synergy s.r.o. ako samostatný finančný agent, je povinne poistený pre prípad zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania. Poistná zmluva je uzavretá na dohodnutú výšku poistného krytia 460 000 eur na každú poistnú udalosť a maximálne však 750 000 eur úhrnom pre všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom kalendárnom roku. Limit pre prípad zodpovednosti za škodu je dojednaný výlučne pri vykonávaní finančného sprostredkovania v sektoroch prijímanie vkladov, poistenie a zaistenie, kapitálový trh, doplnkové dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie. V poistnej zmluve je dohodnutá spoluúčasť vo výške 1 % z dohodnutej výšky poistného plnenia. Poistenie sa vzťahuje aj na podriadených finančných agentov.

13. Všeobecné pravidlá:

13.1 Samostatný finančný agent, ako aj podriadený finančný agent, sú povinní vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta.

13.2 Podriadený finančný agent je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania a nesmie ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to aj po skončení vykonávania finančného sprostredkovania. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je plnenie povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizácie príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

13.3 Podriadený finančný agent nemôže inkasovať, ani preberať finančné prostriedky od klienta v hotovosti.

14. Informácia o spôsobe a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie:

Ochrana bankových vkladateľov je jednotná v rámci celej Európskej únie, do výšky 100 tis. eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky. Vyplýva to zo zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov. Ak vznikne pre banku situácia, že nie je z

nejakého dôvodu schopná klientom vyplácať ich vklady, určitá výška vkladov stanovená zákonom sa vyplatí z fondu vkladov.

Pri zlyhaní úverovej inštitúcie ostávajú záväzky klienta platné a účinné až do lehoty uplynutia premlčacej lehoty 3 roky v zmysle Občianskeho zákonníka, s podmienkou vymoženia dlhu najneskôr v lehote do 10 rokov.

Záväzky dlžníka voči veriteľovi môžu byť postúpené inej úverovej inštitúcii, alebo inému postupníkovi, voči ktorému bude dlžník povinný naďalej plniť svoje záväzky zo zmluvy, pričom postupca je povinný dlžníkovi túto zmenu oznámiť písomne.

V prípade, že banke je pre narastanie škody odobraté bankové povolenie, od okamihu doručenia rozhodnutia o odobratí bankového povolenia, alebo odo dňa zániku bankového povolenia, nemôže banka prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov; platobné služby na vyrovnanie existujúcich pohľadávok a záväzkov, ktoré vykonáva prostredníctvom účtu zriadeného v inej banke.

15. Výklad niektorých pojmov :

Politicky exponovaná osoba je

a) fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu 1 roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcii trvalý pobyt na území SR,
b) fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel, manželka osoby uvedenej pod písm. a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej pod písm. a), alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať, alebo nevesta osoby uvedenej pod písm. a), alebo rodič osoby uvedenej pod písm. a).
fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod: rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená pod písm. a), alebo podniká spolu s osobou uvedenou pod písm. a), alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej pod písm. a).

Významná verejná funkcia:

je funkcia hlavy štátu, predsedu vlády, podpredsedu vlády, ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka alebo obdobného zástupcu ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s  výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, charg´affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej Únie alebo v medzinárodných inštitúciách.

Konečný užívateľ výhod realizovaného obchodu: fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva, alebo fyzická osoba, ktorá fakticky, alebo právne, ovláda právnickú osobu / klienta, to znamená, že má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní, alebo na hlasovacích právach právnickej osoby /klientovi; alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť, alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo iný riadiaci alebo kontrolný orgán právnickej osoby/ klienta, alebo akýmkoľvek iným spôsobom ovláda klienta/právnickú osobu

Ak klient nevykonáva obchod s vlastnými peňažnými prostriedkami, alebo vo vlastnom mene, alebo nie je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu, na osobitnom vyhlásení pre finančného agenta pravdivo uvedie, kto je vlastníkom peňažných prostriedkov, alebo v mene koho obchod vykonáva, alebo kto je konečným užívateľom výhod realizovaného obchodu.