Právne ustanovenia

Právna ochrana diela

Tieto stránky sú dielom podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a medzinárodných dohovorov. Akékoľvek  použitie týchto stránok (diela) alebo ich častí bez súhlasu autora diela je možné len v zákonom ustanovených prípadoch.

Zber a spracovanie dát

COOKIES

Tieto stránky využívajú aplikácie pre sledovanie návštevnosti. V súvislosti s touto funkciou sú do vášho prehliadača ukladané krátke textové informácie s obmedzenou dobou platnosti (tzv. cookies). Získané informácie sú striktne anonymné a budú využívané iba na tvorbu štatistík využívania webu. Spoločnosť G-synergy s.r.o. nepoužíva cookies na poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám. Vaše údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny alebo emailový kontakt poskytneme tretej strane len vtedy, ak nám na to dáte súhlas.

Ochrana osobných údajov

SPRACÚVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV

 

Svoje práva si môže klient uplatniť na mailovej adrese gdpr@gsynergy.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese spoločnosť G-synergy s. r. o.