Poistenie schopnosti splácať úver


POISTENIE SCHOPNOSTI SPLÁCAŤ SPLÁTKY ÚVERU NA BÝVANIE

Poistenie schopnosti splácať úver na bývanie uľahčuje riešenie nančnej situácie v prípade, že Vám splácanie úveru skomplikuje zložitá životná udalosť.

Dojednanie poistenia ONLINE aj bez osobného stretnutia s klientom

PREČO JE POISTENIE ÚVERU NA BÝVANIE VÝHODNÉ

 • Chráni Vás a Vašich blízkych pred finančnými ťažkosťami pri neočakávaných životných situáciách.
 • V prípade vzniku poistnej udalosti Váš záväzok splatiť úver na bývanie, resp. platiť mesačné splátky, preberie poisťovňa za Vás.
 • Plnenie od 1. dňa poistnej udalosti, čiže spätne aj za prvý mesiac trvania pracovnej neschopnosti, straty zamestnania a ukončenia živnosti.
 • Bez neadekvátnych výluk = poistenie kryje napríklad i bolesti chrbtice a psychická choroby.
 • Jednoducho dojednáte online s poradcom
Mám záujem
Porovnanie variantov

ZÁKLADNÝ SÚBOR POISTENIA

7.65% zo splátky úveru

 • SMRŤÁNO
 • Plná a trvalá invaliditaÁNO
 • Pracovná neschopnosťÁNO
 • Strata zamestnania a zrušenie živnostiNIE

ROZŠÍRENÝ SÚBOR POISTENIA

8,99% zo splátky úveru

 • SMRŤÁNO
 • Plná a trvalá invaliditaÁNO
 • Pracovná neschopnosťÁNO
 • Strata zamestnania a zrušenie živnostiÁNO
Čo musí klient splniť?
byť mladší ako 65 rokov
nebyť v invalidnom dôchodku
mať uzatvorenú zmluvu o poskytnutí úveru na bývanie
AKO POISTENIE FUNGUJE?
POISTENIE KRYJE ČAKACIA DOBA* OD ZAČIATKU POISTENIA MINIMÁLNA DOBA TRVANIA POISTNÉ PLNENIE LIMIT POISTNÉHO
SMRŤ - - Poistná suma podľa poistnej zmluvy Jednorazovo max. 600 000 EUR
PLNÁ A TRVALÁ INVALIDITA - - Poistná suma podľa poistnej zmluvy Jednorazovo max. 600 000 EUR
PRACOVNÚ NESCHOPNOSŤ - 30 dní s vyplatením poistného plnenia spätne Výška mesačnej splátky podľa poistnej zmluvy 12 mesačných splátok na jednu poistnú udalosť 24 splátok za celé trvanie poistenia
STRATU ZAMESTNANIA A ZRUŠENIE ŽIVNOSTI 90 dní 30 dní s vyplatením poistného plnenia spätne Výška mesačnej splátky podľa poistnej zmluvy 12 mesačných splátok na jednu poistnú udalosť 24 splátok za celé trvanie poistenia

*Čakacia doba = lehota zmluvne stanovená poisťovateľom, udávajúca časový úsek od dátumu začatia poistenia alebo jeho zmeny, počas ktorého strata zamestnania alebo zrušenie živnosti a následná nezamestnanosť nie je považovaná za poistnú udalosť a nevzniká nárok na poistné plnenie

NA AKÉ SITUÁCIE SA POISTENIE NEVZŤAHUJE?

MINIMUM VÝLUK Z POISTENIA (IBA 10) NAPRÍKLAD:
 • Na úrazy a ochorenia, ku ktorým došlo, boli diagnostikované alebo sa prejavili pred začiatkom poistenia alebo majú s nimi príčinnú súvislosť.
 • Na bolesti chrbtice, prípadne ich následky a komplikácie; poistné plnenie môže byť poskytnuté iba v prípade, ak bolesti chrbtice vznikli po začiatku poistenia a ich príčinou je novovzniknuté poškodenie chrbtice (napr. hernia disku), ktoré bude preukázané príslušným vyšetrením (magnetická rezonancia, CT).
 • Psychické ochorenia, ktoré sú kvalikované ako závislosti, prípadne sú naviazané na choroby zo závislostí (alkoholové, drogové, hracie závislosti a pod.).
 • Kompletné znenie výluk je uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach.
Mám záujem